Cadastre Immobiliari - Registre de la Propietat

Quina informació preval en cas de contradicció entre les dades que consten en un i en l’altre?

Cadastre Immobiliari - Registre de la Propietat

a) El Registre de la Propietat és un registre de títols (documents acreditatius), de drets reals immobiliaris, no un registre de finques, per la qual cosa la presumpció de veracitat de la informació que contenen els seus assentaments no opera respecte de la superfície i altres dades físiques dels béns immobles inscrits. És a dir, la fe pública del Registre actua assegurant l’existència i contingut jurídic dels drets inscrits però no garanteix l’exactitud de les dades de pur fet relatives a la descripció de les finques.

b) El Cadastre Immobiliari publica la realitat física de les parcel·les, on estan situades, la cabuda que tenen, els límits i la valoració d’aquests a efectes fiscals. La norma assigna presumpció de certesa a les dades cadastrals de fet i la valoració d’aquestes, però no a les titularitats de domini sobre les mateixes ni altres dades jurídiques.

c) La inclusió en el Cadastre és una potestat administrativa abans que un dret del particular que és titular de béns immobles perquè aquest pugui fer valdre o reivindicar el seu títol de domini. Per aquest motiu, la funció cadastral respecte de la modificació de la titularitat de les finques queda restringida als casos en què aquesta modificació resulti degudament justificada.

En aquests termes s’ha expressat recentment el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid, que resol un conflicte que sorgeix quan l’administració va reduir gairebé a la meitat una finca el titular de la qual havia adquirit per donació, mitjançant un procediment de rectificació cadastral.

La finca en qüestió havia sigut objecte durant anys de controvèrsies judicials amb els propietaris de les finques contigües, però sense que s’arribés a acreditar cap canvi en la titularitat. L’expedient administratiu de rectificació, per part seva, no recull cap motiu pel qual l’administració modifiqui la superfície de la finca. Així que, després d’esgotar els recursos davant l’administració mateixa, acudeix als tribunals ordinaris en considerar que aquests titulars de les finques contigües no poden adquirir el domini de la seva finca per via administrativa quan no ho han aconseguit per via judicial, tenint en compte que no disposen de títol ni de cap dret sobre la superfície.

El TSJ de Madrid li ha donat a raó. La rectificació s’ha basat en dades fàctiques, no jurídiques, que consten en el Registre de la Propietat. I per tant, conforme a la normativa aplicable, en no existir cap prova que justifiqui la rectificació per part de l’administració cadastral ni un pronunciament judicial justificatiu, la dada de la superfície que conté el Cadastre, com a registre administratiu, ha de prevaldre sobre la dada fàctica de la superfície que conté el Registre de la Propietat.

Conclusió

Tret que existeixi prova en contrari, les dades contingudes en el Cadastre prevalen sobre les dades fàctiques del Registre de la Propietat. La fe pública registral actua assegurant l’existència i contingut jurídic dels drets inscrits, però no garanteix l’exactitud de les dades de pur fet.

 

Si us sentiu perjudicat i disconforme amb una actuació administrativa, els nostres professionals us assessoraran en defensa dels vostres drets.