Comunitats de propietaris

S’aproven mesures extraordinàries de funcionament després de la fi de l’estat d’alarma

Comunitats de propietaris

El Govern ha aprovat un reial decret llei (RDL 8/2021) que estableix mesures d’adaptació a la nova situació que es genera amb l’extinció de l’estat d’alarma, algunes de les quals són relatives al funcionament de les comunitats de propietaris.

Queden suspeses fins el 31-12-2021 les obligacions següents:

– convocar i celebrar la junta de propietaris;

– aprovar el pla d’ingressos i despeses previsibles, els comptes corresponents i el pressupost anual.

També fins el 31-12-2021 o fins que se celebri la junta corresponent, s’entenen prorrogats l’últim pressupost anual aprovat i els nomenaments dels òrgans de govern. Aquesta pròrroga s’estableix tot i que quan la norma va entrar en vigor (9-5-2021), hagués expirat el termini legal o estatutàriament establert.

De manera excepcional es contempla que durant aquest període la junta de propietaris es podrà reunir si és necessari adoptar un acord que no es pugui demorar fins el 2022. Aquesta reunió excepcional la podrà convocar:

– el president;

– la quarta part dels  propietaris;

– un nombre de propietaris que representi almenys el 25 % de les quotes de participació.

Els acords que no es poden demorar són, en qualsevol cas, els que fan referència a obres, actuacions i instal·lacions necessàries per a garantir ajustos raonables en matèria d’accessibilitat universal que requereixin acord de la junta (LPH, art.10.1.b)

Aquesta junta es pot celebrar:

– per videoconferència o conferència telefònica múltiple;

– de manera presencial, quan es garanteixin les mesures de seguretat aplicables en cada moment.

Per a celebrar-la mitjançant videoconferència o conferència telefònica múltiple és necessari que:

– tots els propietaris disposin dels mitjans necessaris;

– el secretari reconegui la identitat dels propietaris assistents i així ho expressi en l’ acta.

L’acord s’entén adoptat al domicili en què es trobi el secretari.

També és possible adoptar aquests acords sense celebració de junta mitjançant l’emissió de vot per correu postal o comunicació telemàtica, sempre que es compleixin les degudes garanties de participació de tots els propietaris, identitat del remitent i recepció de la comunicació.

El president de la comunitat sol·licitarà el vot a tots els propietaris mitjançant un escrit en el qual es farà constar:

– data;

– objecte de la votació, que s’haurà d’expressar de manera clara;

– direcció o direccions habilitades per a enviar el vot;

– termini per a emetre’l, que serà de 10 dies naturals.

L’acord s’entén adoptat al domicili en què es trobi el secretari i l’últim dia del termini establert per a l’emissió del vot.

A l’efecte de privació de vot a propietaris morosos, s’entén que el moment en què comença la junta és quan el president sol·licita el vot.

L’incompliment de les garanties de participació i identificació serà causa d’impugnació dels acords adoptats per aquests procediments.

 

Els nostres professionals us prestaran l’assessorament adequat per al bon funcionament de la vostra comunitat i per a l’adopció d’acords conforme a les exigències normatives.