RECLAMACIÓ DE PATERNITAT

La negativa a sotmetre’s a la prova biològica pot estar justificada si el demandant no aporta indicis que apunten a aquesta relació paternofilial

RECLAMACIÓ DE PATERNITAT

En una reclamació de paternitat duta a terme per qui pretenia ser declarat pare biològic de la persona contra qui va dirigir la demanda i la consegüent inscripció al registre civil com a pare, l’interessat va sol·licitar al jutjat que es fes la prova biològica. El demandat es va oposar a que se’l declarés fill biològic del demandant i a fer-se la prova biològica.

El jutjat que va conèixer el cas, davant l’absència de prova biològica, va declarar la paternitat del demandant sobre el demandat i va donar suport a la seva decisió en la declaració de la mare de l’actor i dues actes notarials, una de la seva germana i una altra d’una amiga.

El que va ser declarat fill del demandant pel jutjat va presentar recurs davant l’Audiència Provincial, el qual va ser estimat considerant que les dues proves descrites no són suficients per a sustentar una acció d’aquesta naturalesa. Tot i que el demandat s’hagi negat a fer-se la prova biològica, no existeixen indicis significatius i rellevants per a entendre injustificada aquesta negativa, ja que es considera que, com que hi ha presumpció d’inexistència, la col·laboració del demandat no és exigible en aquest escenari.

El demandant ha interposat recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, però aquest no l’ha admès, ja que considera que l’Audiència Provincial no s’oposa al que el demandant té dit en els supòsits de negativa a la prova biològica en processos de filiació com aquest i respecta el criteri de l’Audiència Provincial, que ha considerat que, perquè la negativa del demandat a fer-se la prova biologia operi a favor del demandant, és necessari que s’aporti algun tipus d’indici que apunti a aquesta possible relació paternofilial més enllà del que persones properes al demandant i manifestament interessades en el litigi a favor de l’estimació de la demanda van manifestar en un interrogatori i en dues actes notarials.

Si necesita un abogado para la tramitación de un proceso de filiación de reclamación o impugnación de una paternidad nuestros profesionales sabrán proporcionarle adecuado asesoramiento y defensa de sus intereses