INCONSTITUCIONALITAT DEL PRIMER ESTAT D’ALARMA

Es podran revisar les sancions imposades amb motiu de l’incompliment del confinament?

INCONSTITUCIONALITAT DEL PRIMER ESTAT D’ALARMA

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarat la nul·litat del confinament del primer estat d’alarma, establert pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Ha sigut amb sis vots a favor i cinc en contra dels magistrats, motiu pel qual l’Alt Tribunal ha declarat la inconstitucionalitat d’alguns dels preceptes d’aquest reial decret. La inconstitucionalitat afecta la restricció de la llibertat de circulació decretada per la norma.

Aquesta declaració d’inconstitucionalitat, notificada amb anterioritat a la publicació de la sentència al BOE, va obrir l’expectativa de si la mateixa permetria la revisió de les sancions imposades amb motiu de l’incompliment del confinament.

No obstant això, el TC acaba d’emetre una nota informativa en la qual precisa l’abast d’aquesta declaració d’inconstitucionalitat i en modula els efectes. Així doncs:

  • No són susceptibles de ser revisats els processos conclusos per sentència amb força de cosa jutjada o les situacions decidides per actuacions administratives femes, i tampoc ho són les altres situacions jurídiques generades per l’aplicació dels preceptes anul·lats.

La suspensió ha afectat la generalitat de la població, així que el TC ha considerat que no resulta justificat que es puguin atenir pretensions singulars de revisió fonamentades exclusivament en la inconstitucionalitat apreciada, quan no concorrin altres motius d’antijuridicitat.

  • Sí que serà possible la revisió de processos penals o contenciosos administratius referents a un procediment sancionador en què, com a conseqüència de la nul·litat de la norma, resulti una reducció de la pena o sanció o bé una exclusió, exempció o limitació de la responsabilitat.
  • Finalment, i tractant-se de mesures que els ciutadans tenien el deure jurídic de complir, la inconstitucionalitat declarada no serà per si mateixa, en principi, títol jurídic suficient per a fonamentar reclamacions de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.

 

Si us vau veure afectat per un procediment relacionat amb el compliment de les mesures del Reial decret 463/2020 i teniu dubtes sobre l’abast que es podria derivar de la inconstitucionalitat d’aquest, consulteu els nostres professionals, que analitzaran el vostre cas i valoraran quines actuacions és pertinent emprendre en defensa dels vostres drets.