LOCALS COMERCIAS. SORTIDES DE FUM

Què ocorre si la instal•lació d’un tub d’extracció adossat a la façana de la comunitat és l’única solució tècnica que permet que el propietari continuï la seva activitat?

LOCALS COMERCIAS. SORTIDES DE FUM

Una sentència recent del Tribunal Suprem (TS) ha donat la raó a la propietària d’un bar enfront de la comunitat de propietaris de l’edifici, que li havia denegat l’autorització per a instal·lar una xemeneia d’acer que ocupa part de la façana.

L’ajuntament del municipi on està situat l’edifici va exigir a la propietària del bar que instal·lés la xemeneia quan va procedir a regularitzar-li la llicència d’activitat, que havia caducat. Ella ho va comunicar als responsables de la comunitat i aquests van convocar una junta perquè entenien que necessitava autorització, i en aquesta junta l’autorització va ser denegada.

No obstant això, la propietària del bar va procedir a l’execució de les obres i posteriorment va remetre a la comunitat tota la documentació relativa a la llicència d’obres, fet davant del qual es va convocar una altra junta, en la qual es va decidir emprendre accions legals contra la propietària.

Els tribunals aprecien que els estatuts d’aquesta comunitat estableixen la possibilitat que els propietaris dels locals instal·lin, a costa seva, sistemes d’extracció de fums, aireig i ventilació. Per tant, la junta no es pot oposar a les obres si aquestes no suposen molèsties o perjudicis.

Aleshores la comunitat de propietaris decideix recórrer davant el TS al·legant que la instal·lació d’extractors de fum requereix l’acord unànime perquè ocupa una part de la façana, que és un element comú, i que els estatuts no permeten la instal·lació de la xemeneia que la propietària vol dur a terme perquè afecta elements comuns i perquè constitueix una servitud que provoca la modificació del títol constitutiu.

No ho entén així el Tribunal Suprem, que assenyala que dels estatuts es dedueix que la propietària del local pot efectuar instal·lacions d’extracció de fum i que, sempre que no es modifiquin per unanimitat, són la norma que regeix la comunitat de propietaris. La instal·lació està ancorada a la façana sense afectar el forjat i no consta que produeixi molèsties o perjudicis a la il·luminació o altres usos. Afegeix que l’obertura de buits efectuada per la propietària no té res a veure amb un dret de servitud, ja que no s’enfronten els drets d’un copropietari davant d’un altre d’una finca contigua, sinó els drets d’un propietari que té un local en un edifici sotmès al règim de propietat horitzontal.

Si usted se encuentra en una situación similar nuestros profesionales pueden analizar su caso y emprender la actividad más adecuada en la defensa de sus derechos