RECURS CONTRA L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

Aportació d’un bé a la societat de guanys per un dels cònjuges: ni impost de transmissions patrimonials ni de donacions

RECURS CONTRA L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

En una sentència recent, el Tribunal Suprem (TS) acaba de declarar que l’aportació a títol gratuït per part d’un cònjuge d’un bé privatiu a la seva societat de guanys no està subjecta a l’impost de transmissions patrimonials i d’actes jurídics documentats (ITPiAJD) i la societat de guanys no pot ser sotmesa a gravamen per l’impost sobre donacions, com a patrimoni separat, atès que només ho poden ser les persones físiques i aquelles institucions o ens que legalment es prevegi, sense que existeixi norma a aquest efecte pel que fa a les societats de guanys i sense que es pugui confondre l’operació que ens ocupa, en la qual el beneficiari és la societat de guanys, amb l’aportació a títol gratuït d’un bé privatiu per part d’un cònjuge a favor de l’altre cònjuge.

Així ha resolt el TS el contenciós entre l’Agència Tributària i un contribuent que mitjançant escriptura pública va formalitzar l’aportació amb caràcter gratuït de dos immobles privatius a favor de la societat de guanys i va procedir a presentar autoliquidació sense ingrés en considerar que l’operació estava subjecta a l’ITPIAJD, però exempta.

L’administració tributària no hi va estar conforme i va procedir, havent comprovat prèviament els valors oportuns, a la regularització girant liquidació pel concepte de donacions, i el contribuent va interposar recurs davant dels tribunals.

El TS considera que l’aportació gratuïta de béns privatius a la societat de guanys de cap manera constitueix una donació a l’altre cònjuge, sinó que la destinatària de l’acte de disposició, la beneficiària de l’aportació, és la societat de guanys, és a dir, el patrimoni separat que és la comunitat de guanys.

Rebutja el TS que l’aportació es faci a favor de cap persona física; sense ser, per tant, un negoci entre els cònjuges. El bé aportat no arriba a formar part del patrimoni privatiu de l’altre cònjuge, i és erroni entendre que el bé privatiu aportat a la societat de guanys passa a ser propietat de tots dos cònjuges.

 

Si us sentiu perjudicat per una actuació administrativa i no hi esteu conforme, els nostres professionals us assessoraran en defensa dels vostres drets.